TELTO PT s.r.o. = kvalita, profesionalita, serióznost,...

Základová deska

zakladovedesky.czZákladová deska

1) Co jsou to ZÁKLADY?

Základy jsou konstrukce, které přenášejí  veškeré zatížení od vrchní stavby do základové zeminy (podloží stavby) prostřednictvím základové spáry. Základová spára je rozhraní mezi základy a základovou půdou. Přes základovou spáru se přenáší zatížení ze stavby do zeminy, která se vyskytuje na Vaší stavební parcele. Základy musí být navrženy a provedeny tak, aby zatížení bezpečně přenesly, byly stabilní, jejich tzv. sedání bylo rovnoměrné a nepřekročilo předepsanou mez. Dojde-li k selhání základů (např. z důvodu nestabilního podloží, chybného návrhu nebo špatného provedení), tak se nevyhnutelně brzy dostaví deformace a poruchy stavby. Veřejně známou stavbou, u které byly zanedbány základy, je šikmá věž v Pise.

Opravy poruch špatně provedených základů bývají vždy velmi komplikované a značně finančně náročné. Rozhodně se tedy nevyplatí základy podceňovat, a proto je pro Vás vždy výhodnější svěřit založení Vaší stavby odborníkům. Rádi Vám se založením Vaší stavby pomůžeme. Jsme specialisté na základové desky již od roku 2002 a založili jsme již více než 140 objektů ke spokojenosti našich zákazníků. Neváhejte nás kontaktovat s Vaším požadavkem.

Základy musí být provedeny do nezámrzné hloubky, která je v České republice od 800 mm do 1200 mm (místy až 1400 mm). Hloubku základové spáry stanovuje projektant ve spolupráci s geologem. Pro stanovení hloubky základové spáry jsou rozhodující zejména: zatížení horní stavbou, nadmořská výška stavební parcely, mrazová oblast a zejména typy a únosnosti zemin, které se na staveništi nacházejí (namrzavé / nenamrzavé).

2) Co je to základová deska?

Pod pojmem „základová deska“ laická i odborná veřejnost mnohdy rozumí založení stavby, které není v pravém slova smyslu základovou deskou. S ohledem na skutečnost, že laická veřejnost je početnější, tak odborná veřejnost se jí přizpůsobuje v názvosloví a to proto, aby si obě skupiny lépe porozuměly.

3) Jaké jsou druhy nejčastěji realizovaných základových desek?

A) základová deska / (ne)deska (podkladní beton se základovými pasy)

Těchto tzv. „základových desek“ (založení stavby na základových pasech doplněných o podkladní beton) bývá většina.

Při tomto způsobu založení se nejedná o základovou desku v pravém slova smyslu. Jedná se o plošné založení domu na základových pasech, které jsou doplněny o podkladní betony o síle 100 až 150 mm. Podkladní betony musí být vždy provedeny nad základovými pasy. Přesnou tloušťku podkladního betonu a jeho vyztužení stanovuje projektant v prováděcím projektu. Tloušťku této „základové desky“ ovlivňuje zejména výška hutněných násypů pod podkladními betony, vzdálenosti jednotlivých základových pasů (tzv. světlé rozpony mezi základovými pasy) a zatížení, které na podkladní betony působí (zatížení užitné: např. lidé uvnitř stavby, vybavení domu nábytkem, pohybující se vozidlo v garáži, atd. a zatížení stálé: např. vrstvy podlah, zatížení od nenosných prvků stavby – příčky, apod.).

O základové desce v pravém slova smyslu se dočtete více v základová deska („pravá“)

Rádi vám se základy pomůžeme, jsme specialisté na základové desky již od roku 2002 a za sebou máme již více než 140 spokojených zákazníků. Neváhejte nás kontaktovat s Vaším požadavkem.

B) základová deska („pravá“)

Základová deska v pravém slova smyslu je plošné založení stavby, které je založeno na silné železobetonové desce, jejíž tloušťka se stanoví podle zatížení a únosnosti zeminy (od 200 mm a často mívá tloušťku i vyšší). Tato základová deska ve většině případů nemá pod sebou žádné středové základové pasy. Vyskytují se u ní ve většině případů pouze obvodové základové pasy, které jsou provedeny do nezámrzné hloubky, a jejich hlavním úkolem zpravidla bývá pouze ochrana základové desky před mrazovým zvedáním okrajů desky. Zatížení z vrchní stavby se přenáší do základové půdy (základové spáry) celou plochou základové desky.

Zakládání na základové desce bývá zpravidla dražší než založení na základových pasech, doplněných o podkladní beton, proto se k zakládání na „pravé“ základové desce přistupuje v odůvodněných příkladech, kterými bývají např. složité základové poměry na staveništi (např. nekonsolidované navážky). Základovou desku navrhuje v prováděcím projektu projektant ve spolupráci se statikem a geologem. Společně navrhují tvar základové desky, její tloušťku, množství a tvar výztuže, třídu betonu.

Rádi vám se základy pomůžeme, jsme specialisté na základové desky již od roku 2002 a za sebou máme již více než 140 spokojených zákazníků. Neváhejte nás kontaktovat s Vaším požadavkem.

C) „plovoucí“ základová deska (např. deska na štěrku z pěnoskla)

Pod tímto termínem si prosím představte základovou desku, která je uložena na vrstvě ze štěrku z kameniva anebo z granulátu / štěrku z pěnového skla.

Jedná se o specifickou obdobu / modifikaci „pravé“ základové desky, u které je protimrazového opatření, proti promrzání základové spáry a zvedání okrajů desky, docíleno vrstvou štěrku nebo vrstvou z granulátu pěnoskla. Štěrkové dno musí být u prostého kameniva v nezámrzné hloubce a u štěrku z pěnoskla může být základová spára o něco mělčí, neboť granulát z pěnoskla tepelně izoluje a chrání tak základovou spáru před destrukčními účinky mrazu. V obou případech musí  štěrkové násypy přesahovat  min. cca 800 mm přes půdorys stavby, a to do všech směrů. Současně musí být základová spára důsledně a spolehlivě oddrenážovana. Pro vytvoření spolehlivé drenáže doporučujeme aplikaci drenážních trubek vyrobených z PE (drenážní potrubí černé barvy). Tento typ drenáží je pevnější jak běžně dostupné žluté či bílé PVC drenážní potrubí.

Tento typ základové desky je v porovnání s ostatními základovými deskami nejdražší a nejnáročnější na správnost provedení. Plovoucí základová deska nachází své uplatnění zejména u pasivních domů, které mohou bezezbytku naplno využívat jejích výhod. Realizaci tohoto typu základové desky rozhodně nesvěřujte tomu, kdo nemá dostatek zkušeností s tímto typem stavby.

První „plovoucí“ desku na štěrku z pěnoskla jsme realizovali v roce 2008 a to pod vedením rakouského aplikačního technika, neboť v té době s tímto typem zakládání nebyly v České republice žádné zkušenosti. Rakouský školitel mj. prověřoval i naši hutnicí techniku, neboť ne každá vibrační deska je pro hutnění granulátu z pěnoskla vhodná.

Rádi vám se základy pomůžeme, jsme specialisté na základové desky již od roku 2002 a za sebou máme již více než 140 spokojených zákazníků. Neváhejte nás kontaktovat s Vaším požadavkem.